top of page

Algemene Voorwaarden vanaf 1 januari 2019

Bijlage – Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de eenmanszaak Cocktail Moves, gevestigd te Rijen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62089900.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: de Opdrachtgever die een koopovereenkomst met Cocktail Moves heeft gesloten voor de koop en levering van alcoholhoudende producten en of diensten.

Deelnemer: een natuurlijk persoon, die:

a) opgegeven is als deelnemer aan een evenement van Cocktail Moves én feitelijk deelneemt aan (een deel van) het evenement; of

b) opgegeven is als deelnemer aan een evenement van Cocktail Moves en vanwege annulering niet feitelijk deelneemt aan (een gedeelte van) het evenement; of

c) niet opgegeven is als deelnemer aan een evenement, maar ter plaatse alsnog als deelnemer van het evenement door Opdrachtgever en Cocktail Moves is aangemerkt;

Evenement: de tussen Opdrachtgever en Cocktail Moves in een afzonderlijke overeenkomst overeengekomen activiteiten tezamen die Cocktail Moves voor Opdrachtgever zal verrichten, zoals het verzorgen van een proeverij en of bar (op locatie) met al dan niet door Cocktail Moves geleverde (alcoholhoudende) dranken of het uitvoeren van managementwerkzaamheden op een door Opdrachtgever verzorgd evenement;

Opdrachtgever: de wederpartij van Cocktail Moves voor de overeenkomst van opdracht alsmede voor deze algemene voorwaarden;

Partijen: Cocktail Moves en Opdrachtgever tezamen;

Cocktail Moves: De eenmanszaak Cocktail Moves, gevestigd te Rijen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62089900;

Wijziging: een wijziging in de overeenkomst van opdracht, al dan niet stilzwijgend overeengekomen gedurende of voorafgaand aan het Evenement;

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van overeenkomsten (zowel schriftelijk, digitaal, als mondeling) gesloten door Cocktail Moves en de Opdrachtgever en - indien van toepassing - de Afnemer, alsmede de daaruit voortvloeiende leveringen, diensten en verbintenissen van welke aard dan ook.

2.2 Door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk door Cocktail Moves van de hand gewezen en zijn niet van toepassing, tenzij Cocktail Moves deze schriftelijk heeft aanvaard.

2.3 Afwijkende afspraken ten opzichte van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De door Cocktail Moves uitgebrachte offerte is vrijblijvend. Aan kennelijke telfouten en verschrijvingen, alsmede aan verminkte aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.

3.2. Cocktail Moves verzendt de Opdrachtgever binnen zeven (7) kalenderdagen na aanvaarding van de offerte een schriftelijke of digitale bevestiging van de offerte en de aanvaarding daarvan. Partijen komen overeen dat de overeenkomst van opdracht geacht wordt de inhoud te hebben zoals in voornoemde bevestiging is weergegeven.

Artikel 4 Inhoud van de overeenkomst

4.1 Alle door Cocktail Moves gecommuniceerde prijzen, waaronder – maar niet uitsluitend – het uurtarief en de prijzen van te leveren zaken, zijn in Euro’s en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.2. Indien gedurende of voorafgaand aan het Evenement als gevolg van een Wijziging meer producten zijn afgenomen dan overeengekomen, ontvangt de Opdrachtgever na het Evenement een factuur voor de nog niet eerder in de prijs opgenomen en gefactureerde producten.

4.3 De door Cocktail Moves uitgebrachte offerte is gebaseerd op de informatie en gegevens die zijn verstrekt door de opdrachtgever. Indien deze informatie en gegevens na plaatsvinden van het Evenement onjuist of niet volledig blijken te zijn geweest, volgt een nacalculatie.

Artikel 5 Verplichtingen Cocktail Moves

5.1. Cocktail Moves zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2. Cocktail Moves is gerechtigd ten behoeve van de uit te voeren opdracht derden te betrekken en/of in te schakelen. Deze derden verrichten de werkzaamheden voor eigen rekening en risico en Cocktail Moves sluit aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door deze derden uit.

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever

6.1. Opdrachtgever is verplicht om aan Cocktail Moves alle medewerking te verlenen, waardoor een optimale uitvoering van de opdracht wordt bevorderd, dan wel beletselen voor een optimale uitvoering van de opdracht worden weggenomen.

6.2. Opdrachtgever zal Cocktail Moves alle gegevens die Cocktail Moves naar zijn oordeel nodig heeft voor het juist uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm te beschikking te stellen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend informatie over diëten, allergieën en bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid en conditie van de deelnemers, die mogelijk van invloed kunnen zijn op deelname aan het evenement.

6.3 Opdrachtgever is verplicht en verantwoordelijk voor het hebben van de juiste vergunningen voor de desbetreffende opdracht/event waarvoor Cocktail Moves wordt ingeschakeld.

Artikel 7 Verschuiving van het Evenement door Opdrachtgever

7.1 Indien Opdrachtgever de datum van het evenement wenst te verschuiven dient Opdrachtgever dit verzoek schriftelijk of digitaal aan Cocktail Moves kenbaar te maken. Een verschuiving van het Evenement is overeengekomen na de schriftelijke of digitale bevestiging daarvan door Cocktail Moves. Verschuiving van het Evenement is uiterlijk mogelijk tot 14 kalenderdagen voor aanvang van het Evenement, tenzij Cocktail Moves schriftelijk of digitaal de verschuiving heeft aanvaardt.

7.2 Prijsverhogingen voortvloeiende uit verschuivingen van het Evenement door Opdrachtgever geïnitieerd zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8 Wijziging van het programma of annulering door Cocktail Moves

8.1 Cocktail Moves is gerechtigd uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de aanvang van het Evenement het programma van het Evenement te wijzigen of het Evenement te annuleren.

8.2 Bij annulering van het Evenement door Cocktail Moves zal zij de Opdrachtgever de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom of reeds betaalde prijs geheel en binnen 14 kalenderdagen terugbetalen.

8.3 Bij annulering van het Evenement door Cocktail Moves is Cocktail Moves jegens Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd voor andere kosten van Opdrachtgever dan de reeds betaalde prijs.

Artikel 9 Betaling door Opdrachtgever

9.1 Betalingen door de Opdrachtgever kunnen zowel contant als via een bankoverschrijving worden voldaan.

9.2 Tenzij anders tussen partijen is overeengekomen dient de betaling binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen voor het plaatsvinden van het Evenement. De factuur van een eventuele nacalculatie dient binnen 14 kalender dagen na factuurdatum te worden voldaan.

9.3 Bij niet betaling binnen voornoemde betalingstermijnen is de Opdrachtgever - zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is - jegens Cocktail Moves van rechtswege in verzuim. Cocktail Moves is gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of volledige nakoming te vorderen.

9.4 Het recht van Opdrachtgever om te verrekenen met het voldoen van de prijs is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

10.1. Cocktail Moves heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten of wijzigingen aan te brengen in de opdracht indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Partijen zullen in goed overleg nagaan of een verschuiving van het Evenement of een wijziging van het programma mogelijk is.

10.2. Indien als gevolg van de in artikel 10.1 genoemde omstandigheden de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet of niet kan worden nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 11 Wijziging van het programma of annulering door Opdrachtgever

11.1 Annulering van het Evenement door de Opdrachtgever dient zo spoedig mogelijk medegedeeld te worden aan Cocktail Moves en dient schriftelijk of digitaal te gebeuren.

11.2 Opdrachtgever kan de opdracht uiterlijk tot 30 kalenderdagen voor plaatsvinden van het Evenement kosteloos annuleren.

 

 

11.2 De Opdrachtgever is bij annulering de volgende percentages van het volledige factuurbedrag verschuldigd:

- tussen de 30 en 14 kalenderdagen voor plaatsvinden van het Evenement: 40%

- tussen de 14 en 2 kalenderdagen voor plaatsvinden van het Evenement: 60%

- Binnen 48 uur voor plaatsvinden van het Evenement: 100%

11.3 Mochten de werkelijke kosten van Cocktail Moves ten gevolge van de annulering de in artikel 11 lid 2 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen ook deze meerkosten in rekening worden gebracht.

11.4 Opdrachtgever kan tot 14 kalenderdagen voor plaatsvinden van het Evenement kosteloos een wijziging van het aantal deelnemers door geven. Daarna geldt de laatst bekende groepsgrootte voor de berekening van de verschuldigde prijs.

11.5 Een vermindering tot 10% van het aantal Deelnemers is tot aan plaatsvinden van het Evenement kosteloos. Bij meer dan een 10% vermindering van het aantal Deelnemers gelden de annuleringskosten naar rato als genoemd in artikel 11.2, met dien verstande dat de percentages gelden voor de op die Deelnemers betrekking hebbende factuurkosten.

11.6 Kosten van niet verschenen Deelnemers worden volledig in rekening gebracht.

Artikel 12 Voorschriften met betrekking tot het gebruik van de locatie en deelname aan het evenement

12.1 Deelnemers en Opdrachtgever zijn verplicht om (indien mogelijk) voor aanvang van het evenement relevante medische en conditionele bijzonderheden van de Deelnemers aan Cocktail Moves te melden, indien Deelnemers of Opdrachtgever wisten of behoorden te weten dat deze bijzonderheden van invloed zouden kunnen zijn op deelname aan het Evenement.

12.2 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om te beoordelen of zij in staat zijn om aan het Evenement deel te nemen.

12.3. Deelnemers dienen alle schriftelijke of mondelinge voorschriften alsmede aanwijzingen van Cocktail Moves en door Cocktail Moves ingeschakelde derden altijd op te volgen.

12.4. Deelnemers zijn verplicht om tijdig op de afgesproken locatie te zijn.

12.5. Wanneer één of meerdere Deelnemers één of meerdere van de hiervoor genoemde voorschriften overtreedt, is Cocktail Moves gerechtigd om het evenement te staken, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding jegens Cocktail Moves ontstaat. In een dergelijke geval is Opdrachtgever de gehele prijs voor het Evenement aan Cocktail Moves verschuldigd.

12.6 Cocktail Moves houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Indien Cocktail Moves aansprakelijk is voor een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatig handelen, dan is de schadevergoeding beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld, behoudens de specifieke schadevergoedingsbepalingen in andere artikelen van deze voorwaarden.

13.2 Indien Cocktail Moves aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal éénmaal het overeengekomen offertebedrag. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

  • de eventuele redelijke kosten gemaakt door Opdrachtgever om de gebrekkige prestatie van Cocktail Moves aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

  • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

13.3 Cocktail Moves is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.4. Cocktail Moves is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer zelf, zoals het ontbreken van voldoende conditie en/of gezondheid, het overschatten van het eigen kunnen, het negeren en/of het niet opvolgen van (veiligheids-) instructies of het oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, waaronder het morsen van drank op kleding.

13.5. Cocktail Moves is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden

13.6 Cocktail Moves is nimmer aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke spullen van de Deelnemers tijdens het evenement, ongeacht de oorzaak daarvan.

13.7 Door Cocktail Moves wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van Cocktail Moves te wijten is, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van de dood, letsel, ongevallen of kwetsing veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van het evenement.

13.8 Cocktail Moves is nimmer aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan tijdens het Evenement als gevolg van het handelen van Deelnemers onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen.

13.9 Ook de Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Deelnemers veroorzaakte schade aan eigendommen van Cocktail Moves dan wel aan eigendommen van door Cocktail Moves ingeschakelde derden.

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op alle overeenkomsten tussen Cocktail Moves en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassingen zijn, is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Cocktail Moves aangegane overeenkomst voordoen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te rechtbank Breda. tenzij Cocktail Moves en de Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen de absoluut bevoegde rechtbank naar de regelen des rechts te zullen kiezen, het geschil onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

bottom of page